Langsung ke konten utama

Simbol dan Font Blackberry Terbaru


Download Simbol dan Font Blackberry Terbaru - Aplikasi Autotext Untuk Blackberry. Emotional Blackberry Lengkap dan DP BBM Unik dan Lucu. Software dan Game Untuk Handphone, Ponsel Blackberry, Android, iPhone, Android.

Simbol Blackberry terbaru

ƪ‾ε‾ʃ ´` ¬¬ ƪ♥ε♥ʃ ́_̀ -̩̩̩-̗͡--̩̩̩͡. ┌п┐͡˘˛˘͡┌п┐ ¬͡͡ ˆˆ ◦◦ ơ̴̴̮͡ơ̴̴͡ ⌣※ ̃͡-̮̃̃͡͡-̮̃͡ ┌п┐►_◄ ¬_¬˚ (ʃƪ´`)~(´`ʃƪ) ( ¬˛¬) ~(‾‾) ~

ƪ˘)ʃ

ƪ(◦''◦ )ʃ


ƪ (^o^)ʃ

ƪ̴̴̴̴̴̴͡.̮Ơ̴̴͡)‎ʃ


ƪ( •̃͡-̮•̃͡)ʃ


ƪ{^^}ʃ

ƪ(" _ )ʃ

ƪ(..•͡˘_˘ •͡..)ʃ

ƪ(")ʃ

ƪ͡˘.˘ •͡ʃ

ƪˆ)ʃ

((y) •̃
͡ з •̃͡)(y)

ƪ(•͡˘ε˘ •͡ )ʃ

ƪ(•. --͡)ʃ

ƪ(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩__-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)ʃ

ƪ(✖╭╮✖)ʃ

ƪ°")ʃ

ƪ(♥•**•♥)ʃ

ƪ(^_^)ʃ

ƪ^^ʃ

ƪ("˘ _˘ ")ʃ

ƪ(‾o‾")ʃ

ƪ(@@)ʃ

ƪ(‾o‾")ʃ

ƪ(`,´")ʃ

ada yang Mau nambahin
Simbol Blackberry terbaru gg ?? biggrin

Yang pengin symbol-symbol BBM, ÇếĶ¡Ð˚°º°˚ţťţť...:


(
¿ )

◀┓ © ® ™ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ № Σ Λ Γ → ↓ Æ Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω Π Σ † τ λ ▲ № • ◦ ¤ * ☺ ¶ ± µ ø œ ¿ ¡ ª ¹ ² ³ ¬ ∞ ° • o ‰ ∏ µ Δ Ω √ ¢ ¥ € £ ƒ $ ≤ ≥ ± ≠ ~ ≈ ¼ ½ ¾ (( )) [ < { « ~ = ± “ ^ % ] > } » \ ÷ ` ” | ∫ ∑ † ‡ … ¦ ¤ ± µ ð̀́ Ώ Δ Θ έ ζ** *† ‡ ₣ ¬ ª ¯ ÷ ▲ ► ▼ ◄º ¹ ² ¼ ½ ¾ λ Ж ‡ § Я Đ я ω ζ β ά Ǽ Ŋ Ö Õ Ñ Ð Ħ Ŧ т й щ Θ ς ώ ξ Є ε Џ Ä È Š Þ ß J Π Σ † τ ¢ П в ю д л ш ц м к Б б ч ф Ǻǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ế ế Ề ề

ĪäÅÄÀÁÂåãâÆàæĄąάαâáàÂâÃãΆÆæ ЪЂВβßļЗв Ç¢çςŒœτĎđďÐð ĘęëêÊÈÉ€Ëéè€ξ∑ΣẾỀéèєЄe Эзэ ₣ƒ ĠĜğģĢĞ. ΉŀļĦĥĤħђн ÏĮįΊ¡ïîÍíÌìÎîīıĭΐĬ Ĵĵ ЌКĶķĸк £ĿŁĻĽĹĺļĽľŀł₤. мМ ИийñÑЙŊŋήηňŇ ΦθóòÓÒÔôÖöÕõΌØøσƠơо þÞρ Я®ŖŘяѓŗ §šŠ§ŞşŚśŜŝ †ŦŧŤŢţťтτ ЏŲųΰÚúÙùÛûÜüµυЏƯưцẀẁẂẃẄẅώШЩŴŵωшщ Х× ¥ỲУЧўчЎ¥ÿ¥ΎÿýŹŻżŽŹźžÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêë ìíîïðñòóôõö


̸̨-̶̶•-̶̶̸Ϟ̸̸̨ ¸.•*¨*`•.¸.•*¨¨*`•. •ː̗̀•°*ː̗̤̣̀̈̇ː̖́•*°•ː̖́• •.:¨•≈※♈※≈•.:¨• ж*°¨°*Ж*°¨°*ж *¨°¨¤ζ№ζ¤¨°¨* •.:¨••.:¨•. ¨¨ ˚°º°˚¨°°εïз°°¨˚°º°˚ •°◦∙°¨•♥•¨°∙◦°• ω•∙…◦*∙~Ώ~∙*◦…∙•ω •♦°°*¨ºεïзº°¨*°°♦• .*¨°º¤•°°•¤º°¨*. ː̗̤̣̀̈̇ː̖́ ♡̷̴̬̩̃ ː̗̤̣̀̈̇ː̖́ː̗̤̀̈ ♡̷

CURRENCY CODES:


¤ $ ¢ £ ¥ ₣ ₤ ₧ €
% ‰

MATHEMATICAL CODES:


− + ± × ÷ % ‰ = ≠ ≈ ≡ < > ≤ ≥ ∞ ⅛ ¼ ⅜ ½ ⅝ ¾ ⅞ ∫ ∂ ∆ ∏ ∑ √ ∟ ∩ ∙
ƑPUNCTUATION AND OTHER CHARACTERS:


!” # ‘ ( ) * , – . / : ; ? @ [ \ ] ^_ { | } ~ ‚ „ … † ‡ ‹ ‘ ’ “ ” • – — ™ › ¡ ¦ © ª « ¬ ® ° ² ³ Μ ¶ · ¹ º » ¿ ℅ ⁿ § ¨ ―
‾ ‼ № ← → ↑ ↓ ♀ ♂ ♂ ♀ ▲ ► ▼ ◄MISCELLANEOUS SYMBOLS:


LATIN-1SUPPLEMENTI:


¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ßà á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
LATIN EXTENDED-AEUROPEAN LATIN:


Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į I ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
LATIN EXTENDED:


-B
ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ ǂ ǃLOVƎCROATIAN DIGRAPHS MATCHING SERBIAN CYRILLIC LETTERS:


DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj njPINYIN DIACRITIC-VOWEL COMBINATIONS


Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ
ADDITIONS:


ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵǺ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿADDITIONS FOR SLOVENIAN AND CROATIAN:


Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗADDITIONS FOR ROMANIAN:


Ș ș Ț țCZECH, SLOVAK, AND SLOVENIAN:


Á á Ą ą Ä ä É é Ę ę Ě ě Í í Ó ó Ô ô Ú ú Ů ů Ý ý Č č ď ť Ĺ ĺ Ň ň Ŕ ŕ Ř ř Š š Ž ž
FRENCH:


À à  â Æ æ Ç ç È è É é Ê ê Ë ë Î î Ï ï Ô ô Œ œ Ù ù Û û Ü ü « » € ₣
GERMAN:


Ä ä É é Ö ö Ü ü ß « » „ “ ” ° € £
GREEK:


Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω
BASED ON ISO 8859-7:


ʹ
͵ ͺ ; ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώVARIANT LETTERFORMS:


ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗARCHAIC LETTERS:


Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ Ϡ ϡHAWAIIAN:


Ä ä Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ʻ
ITALIAN:


À à Á á È è É é Ì ì Í í Ò ò Ó ó Ù ù Ú ú « » € ₤
POLISH:


Ą ą Ę ę Ó ó Ć ć Ł ł Ń ń Ś ś Ź ź Ż ż
ROMANIAN:


Ă ă Â â Î î
Ș ș Ş ş Ț ț Ţ ţRUSSIAN (РУССКИЙ) (CYRILLIC):


А а Б б В в Г г Д д Е е Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я
CYRILLIC EXTENSIONS:


Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ Ґ ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ ґBASIC RUSSIAN ALPHABET:


А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
SPANISH:


Á á É é Í í Ñ ñ Ó ó Ú ú Ü ü « » ¿ ¡ € ₧
TURKISH:


I ı Ö ö Ü ü Ç ç Ğ ğ Ş ş ₤
IPA EXTENSIONS:


ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨIPA CHARACTERS FOR DISORDERED SPEECH:


ʩ ʪ ʫ ʬ

*SA**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID*(•̃
͡-̮•̃͡)*ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**SA*
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
ś ĞōōĎ ōŕήίήģ ј
ά τó λłł έ
ή ŷ ƒŕίεήď ν
τ Hάvε ά ήίćε ί
ó ďάY л
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
*SA**PL**PL**PL**PL**PL**PL**PL**PL*(•̃͡-̮•̃͡)*PL**PL**PL**PL**PL**PL**PL**PL**SA*

» Yцкs marii ☺ Yцкs marii «

~o)~||>
._/ \_.

(smirk
̸Ǧǿǿƌ (smirk
(smirkŊίğτ̸(smirk

~fóŕ λłł
ŷ ƒŕίεήď ~
(smirkƧ̷̜̌̋êèT(smirk
(smirkЮÈÁMs(smirk

¸. •°°•.¸ ¸.•°°•.¸ ¸.•°°•.
ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ ♥ Hάvε ̈́ά ̈́ήίćε ̈́ďŕεάM♥ ː̗̗̀̀ː̖̖́́°•.¸¸.•° °•.¸¸.•° `°•.¸¸.•°

c
̼̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼wewc̼̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼ wew c̼̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼wewc̼̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼

_________

,______/"|___<=-P,//__\__, // ;!__(@)__!_____!(@)___! (y) (•̃͡-̮•̃͡)∫ Ϛ♥ ☺ wink / \Şĭ Şĭ Şĭ (y) (y) biggrin,/ <<3 Şεέεέεþþ”!!! _/\_ Jgn heran jika keliatan ambruuuuk...ntar kalau dah disave memopad kirim via BBM liat aja hasilnya ya wink Ini sudah sering kita liat tapi ga pa2 mungkin aja
Simbol Blackberry terbaru ada yg blm liat sekalian masuk thread ini ٩(-̮̮̃-̃)۶٩(̯͡͡)۶٩(̮̮̾̃̾•̃̾)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(̮̮̃̃•̃)۶٩(̮̮̃•̃)۶ «̶ː̖́[ş̲̅ι̅e̲̅e̲̅p̅i̲̅и̲̅g̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[b̲̅σ̲̅я̲̅i̲̅и̲̅g̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[ş̲̅i̲̅c̲̅k̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[ι̅α̲̅z̲̅i̲̅и̲̅e̲̅ş̲̅ş̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[σ̲̅u̲τ̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[н̲̅e̲̅α̲̅d̲̅α̲̅c̲̅н̲̅e̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[н̲̅u̲и̲̅g̲̅я̲̅y̗̅̀»̶ «̶ː̖́[d̲̅я̲̅i̲̅v̲i̲̅и̲̅g̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[f̲̅α̲̅м̲̅i̲̅ι̅y̅].[τ̲̅i̲̅м̲̅e̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[τ̲̅v̗̅̀»̶ «̶ː̖́[b̲̅α̲̅d̲̅].[м̲̅σ̲̅σ̲̅d̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[α̲̅v̅α̲̅i̲̅ι̅α̲̅b̲̅ι̅e̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[b̲̅u̲ş̲̅y̗̅̀»̶ «̶ː̖́[ω̲̅σ̲̅я̲̅k̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[c̲̅σ̲̅ι̅e̲̅g̲̅e̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[g̲̅y̅м̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[z̲̅ù̲̗»̶ «̶ː̖́[d̲̅и̲̅d̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[ω̲̅σ̲̅я̲̅k̲̗̅̀»̶ «̶ː̖́[αv̅α̲̅i̲̅ι̅α̲̅b̲̅ι̅e̲̗̅̀»̶ »̶♥♥> [̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ]> ♥♥« ..

»ː
̗̤̣̀̈̇ː̖́. ː̗̤̣̀̈̇

ː
̖́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́♥H̳̿A̳̿V̳̿E̳̿ ̈́A̳̿ ̈́N̳̿I̳̿C̳̿E̳̿ ̈́W̳̿E̳̿E̳̿K̳̿E̳̿N̳̿D̳̿♥ː̗̗̀̀ ː̖̖́́-̶̶

•-
̶̶̸Ϟ̸ ː̗̤̣̀̈̇ː̖́ ː̗̤̣̀̈̇ː̖́

̸Ϟ̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶̸Ϟ̸ ː̗̀ ː̖́ ː̗̀ ː̖́ •̸Ϟ̸-̶̶•-̶̶

(•
͡. •͡ !)ε(•˛.•̃)зε(¬.¬)зε (•̃͡-̮•̃͡)з(•̃o•̃)

zodiac


Tersenyum (^_ ^)


Tersenyum (^- ^)


Tertawa lebar (^O^)


Senyum simpul (^ . ^)


Bersorak riang (^O^)/


Berseru (^ 3 ^)


Senyum malu, tersipu (*^-^*)


Senyum merona (o^-^o)


Merasa terganggu (“- ”


Gugup (-_-


Garuk-garuk kepala f(^_^)


Menangis (T_T)


Menitikkan air mata (;_


Manyun (” ~ “)


Geram (>_<) Marah (-_- #) Bete (+_+) Pusing (x_x) Bertanya-tanya ( ?_?) Melotot, heran (@_@) Tidur (__)zzZZ Bosan sampai ketiduran (__’) Good bye (^o^)/~~ Memohon m(__)m Mendengarkan w( ^_^) Mencium (*^3^ ) Dicium (*^.^* ) Malu (=_nod Tersipu (#^^# ) Bermimpi (__)..ooO menulis X(. . ) Berlari ((( (((;^ ^) Tergesa-gesa C= Ctear;’_’) Putus asa (o__)o Acungkan jempol (^_^)d Tanda peace (^_^)v Ngajak berantem (p^ ^)p Merokok (” 3 “)y-~~~- Merokok y(^o^ )..ooO Ultraman (@|@ ) Satria Baja Hitam (@w@) ET (-)(-) Tikus (” )~ Kodok n(“~”)n b**i (^o_o^) Kucing(=^.^= ) Celingukan (‘-’ ) (._. ) ( ._.) ( ‘-’) symbol BlackBerry® 
♥ ♣ ♠ ♦ © ® ™ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ Σ Λ Γ Æ ‪ Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω Π Σ † τ λ № • ◦♠ ♥ ♣ ▲ ▼ ♠♣♥♦  Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♠ ♦ ♣ ♥  © ® ☺ § ™ ¤ ♂ ♀ * ¶ ø œ Œ ¹²³ ¬ ∞ ° • o ‰ ∏ µ Δ Ω √ ¢ ¥ € £ ƒ $ ≤ ≥ ± ≠ ~ ≈ ¼ ½ ¾ (( )) [ < { « ~ = ± “ ^ % ] > } » \ ÷ ` ” | ∫ ∑ †
‡ … ¦ ¿ ¡¤ ± µ ð̀́ Ώ Δ Θ έ ζ‍‍‍† ‡ ₣ ¬ ª ¯ ÷ Ξ♥ ♦ ♣ ♠ ▲ ► ▼ ◄º ¹ ² ¼
½ ¾ °® ©™♥ • @ √ ™ № ~ ξ € ≈ ® û â î ♣ ♠ εїз ^ + * % # ¨ o 0 »-> ø ¤ ?
¿ © † <-« ø ж ° ± Ψ۝ § ▲♦ ¶ $ ¼ ½ ¾ x°º¤•εïз © ® ◦ ♠ ♣ ° Ψ № ∑ ξ ζ ω ∏ √ ¤ ∞ ≠ ^_^ = » « ▲ γ ©†εïз ® © °¹²³∙ ◦ ♠ ♣ ° Ψ № ∑ ξ ζ ω ∏ √ ¤ ∞ ≠ ^_^ = ≈ ▲ γ ō ε ┌ ω § Θ I ™ ۝ù ν ώ x ч ž »»–><–«« ♥ ¼ ½ ¾ x » «
e.:*¨.:*√ ¤ ∞ ™ ≈ Ш ǎ ☺ Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß
àá â ã ä å æ ç è é ê ëì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą
Ć ć ĉ Ċ ċ Čč Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī
ī Ĭĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋŌ ō Ŏő Œ
œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű űŲ ų Ŵ ŵ Ŷ
ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˝ ;· Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ
Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω ΪΫ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ
ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ
А Б В Г Д Е Ж З И Й КЛ Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Яб в г д е
ж з и й к л м но п р с т у ф х ц ч ш щъ ы ь э ю я ёђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ
ќ ў џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ Ỳ ỳ – — ― ‘‚ “ ” „ † ‡ •… ‰ ′ ″‹› ‾ ⁄ ₣ ₤ ₧ € №
™ ∂ ∏ ∑ ∕ ∙ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◦ [1] ♦ • Ǻǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề °©·. ◦ εïз ♥ ♠♣※△∞≈¤
• . •®™†» «▲▼№↓Ψ∑ξζω∏√ o(”’)o ºº*.:*¨ ..:*•.:: • ♥~~ō~↓oaPpY ω ♥
* ◦ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ế ế Ề ề ½ ¾ ≈ ≠ ≤ ≥ ┌ ┐ └ │┌ ┐└
♣ ♠ ♦ © ® ™ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ Σ Λ
Γ Æ ‪ Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω Π Σ † τ λ № •
♠ ♥ ♣ ▲ ▼ ♠♣♥♦  Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω

Simbol Blackberry terbaru

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Foto Proses Pembuatan Film Porno Terlengkap

Foto Proses Pembuatan Film Porno Terlengkap Disini niat blogsnewsunik  cuma mau share.Tak terbesit sedikitpun niat ngajakin sobat2 sekalian untuk buat buat film porno atau donlot film beginian yang jelas cuma mau berbagi informasi Proses Pembuatan Film Porno aja.Jika ternyata di sini sobat menemukan misalnya 

ada gambar yang terlalu vulgar mohon kami

Download Video Porno Anak SD Paling Laris

Video Porno Anak SD Paling Laris-Tepat jika anda menginginkan download video porno anak SD alias di bawah umur di sini,pasalnya, pornografi sudah melanda anak-anak. Sebuah video porno amatir menggemparkan warga Meksiko sebagai buktinya. Karena video tersebut dibuat oleh bocah yang baru saja menginjak kelas 6 SD!.

Vidio Porno Anak SD Paling Laris itu direkam melalui ponsel dapat di download di bawah ini

Kumpulan Kata-Kata Bijak Bahasa Jawa : Kata Mutiara Dalam Bahasa Jawa

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa –Pada hakekatnya setiap manusia itu membutuhkaan nasehat,olehkarenanya kata bijak selalu di cari, karena dalam kata bijak terdapat nasehat-nasehat hidup untuk para generasi muda.Dalam suasana di pagi yang duingin,,,,klo mbak citiy Qibtiyah biasa bilang Uasssrrrrreepppp……hihihikz Blogsnewsunik akan berbagi artikel yang berisi berita terkini akan menyajikan kumpulan katakata bijak bahasa jawa
Admin Blogsnewsunik kebetulan adalah orang jawa, dan di zaman modern ini kebudayaan jawa terasa terjajah oleh zaman tergantikan oleh budaya modern. Alangkah baiknya anda *khususnya orang jawa juga membaca kata kata bijak bahasa jawa dibawah ini